Hindi

Book Name
Subject
Writer
ISBN
First Edition
Price Rs.
Published by

-  Krishna  Kavya Parmpara  Mein Ashtchhap  Ke Kaviyon Ka Yogdan
-  Hindi
-  Dr. Sarita Mishra  
- 978-81-909037-3-8
- 2010  (Hindi)
- 150 /-
- Suruchi Kala Prakashan, Varanasi


Book Name
Subject       
Writer        
ISBN            
Second Edition
Price Rs.     
Published by

-  Wartani Niyam Evam Sandhi Gyan
-  Hindi
-  Dr. MadusudanParik
- 978-81-909037-5-2
- 2010  (Hindi,)
-  10 /-
- Suruchi Kala Prakashan, Varanasi

Book Name
Subject
Writer
ISBN
First Edition
Price Rs.
Published by

-  Astchap Kalin Aaitihasik Paristhitiya
- Hindi
- Dr. Sarita Mishra
- 978-81-909037-9-0
- 2010  (Hindi)
- 250 /-
- Suruchi Kala Prakashan, Varanasi

Book Name
Subject
Writer
ISBN
First Edition
Price Rs.
Published by

- Nayee Kavita : Ek Anusheelan
- Hindi
- Dr. Aparna Dwivedi
- 978-93-81564-09-7
- 2012 (Hindi)
- 150 /-
- Suruchi Kala Prakashan, Varanasi

Book Name
Subject
Writer
ISBN
First Edition
Price Rs.
Published by

- Bhumandalikarn Aur Pratinidhi Hindi- Upnyas
- Hindi
- Dr. Ritu
- 978-93-81564-23-3
- 2014 (Hindi)
- 270 /-
- Suruchi Kala Prakashan, Varanasi

Book Name
Subject
Writer
ISBN
Edition
Price Rs.
Published by

- Sant kavi bhajandev aur unka srichetragyan
- Hindi
- Dr. Shrimati. Manorma Dubey
- 978-93-81564-50-9
- 2015 (Hindi)
- 450 /-
- Suruchi Kala Prakashan, Varanasi

Book Name
Subject
Writer
ISBN
Edition          
Price Rs.
Published by

- Pratinidhi Lalit Nibandh
- Hindi
- Dr. Sujit Kumar Singh
- 978-93-81564-52-3
- 2016 (Hindi)            
- 225 /-
- Suruchi Kala Prakashan, Varanasi

Book Name
Subject
Writer
ISBN
Edition          
Price Rs.
Published by

- Pratinidhi Aanchlik kahaniyan
- Hindi
- Dr. Sujit kumar singh
- 978-93-81564-53-0
- 2016 (Hindi)            
- 225/-
- Suruchi Kala Prakashan, Varanasi

Book Name                         
Subject 
Writer
ISBN    
Edition
Price Rs.
Published by

- Maithili  Saran Gupt ki Rastriya Chetna                           
- Hindi                                                                                   
- Dr. Madhulika Mishra
- 978-93-81564-63-9       
- 2016
- 250/-
- Suruchi Kala Prakashan, Varanasi

Book Name                
Subject  
Writer
ISBN   
Edition
Price Rs.
Published by

- Mahadevi k Shahitya me Manavwadi  Chetna                   
- Hindi                                                                                   
- Dr. Madhulika Mishra
- 978-93-81564-62-2       
- 2016
- 350/-
- Suruchi Kala Prakashan, Varanasi

Book Name                                     
Subject 
Writer
ISBN    
Edition
Price Rs.
Published by

- Adhuri Pahchan                                          
- Hindi                                                                                   
- Dr. Madhulika Mishra
- 978-93-81564-64-6       
- 2016
- 125/-
- Suruchi Kala Prakashan, Varanasi

Book Name                           
Subject 
Writer
ISBN
     
Edition
Price Rs.
Published by

-  Paroygvad  me lok Chintan                                   
- Hindi                                                                                   
- Dr. Aparna
- 978-93-81564-47-9
       
- 2016
- 180/-
- Suruchi Kala Prakashan, Varanasi

Book Name
Subject  
Writer
ISBN   
First Edition
Second Edition       
Price Rs. 
Published by

- Bhartiya Shahitya aur Sanskriti me Jal sanrachdh
- Hindi                                                           
- Dr. Aparna
- 978-81-909037-2-1    
- 2010
- 2016           
- 2 00/-
-  B-4 Ladakh Buddhist Vihar Bela Road, Delhi-110054

Book Name
Subject
Writer                                                 
ISBN
    
Edition
Price Rs.
Published by

- Ramdrash Mishra byektitav avem krititav
- Hindi                                                                                   
- Dr. Manju Kumari                                                  
- 978-93-81564-60-8
      
- 2016 
- 250/-
- Suruchi Kala Prakashan, Varanasi

Book Name
Subject
Writer 
ISBN 

Edition
Price Rs.
Published by

-  Chhayawadi Kavya Shadhna
-  Hindi                                                            
- Ratnesh Jha                                      
- 978-93-81564-70-7          

- 2012  
- 275/-
-Suruchi Kala Prakashan, Varanasi