SANSKRIT

Book Name
Subject
Writer
ISBN
First Edition
Price Rs.
Published by

-  Sanskrit Kavya Mein Paryavaran Ka Daiva Swaroop
- Sanskrit
- Dr. Sanjay  Kumar
- 978-81-909037-8-3
- 2010  (Sanskrit)
- 200 /-
- Suruchi Kala Prakashan, Varanasi

Book Name
Subject
Writer
ISBN
First Edition
Price Rs.
Published by

- Bhavabhuti Aur Unkai Rasa Shaily
- Sanskrit
- Dr. (Prof.) Shrirang jee Dube
- 978-93-81564-18-9
- 2013 (Hindi)
- 180 /-
- Suruchi Kala Prakashan, Varanasi

Book Name
Subject
Writer
ISBN
Second Edition
Price Rs.
Published by

- Naishdheeya  Alankar
- Sanskrit
- Dr. (Prof.) Shrirangjee Dube
- 978-93-81564-20-2
- 2014 (Hindi)
- 405 /-
- Suruchi Kala Prakashan, Varanasi

Book Name
Subject
Writer
ISBN
First Edition
Price Rs.
Published by

- Navasahsangcharitam: Ek Samiksha
- Sanskrit
- Dr. Brijendra Pandey
- 978-93-81564-26-4
- 2014 (Hindi)
- 405 /-
- Suruchi Kala Prakashan, Varanasi

Book Name
Subject
Writer
ISBN
Edition
Price Rs.
Published by

-Shrimedbhagvatgeeta (Dyiteey-Adhay) Kirnakhya-Teeka
- Sanskrit
- Dr. Jaymangal Pandey
- 978-93-81564-38-7
- 2014 (Hindi)
- 101 /- 
- Suruchi Kala Prakashan, Varanasi

Book Name 
Subject
Writer
ISBN
Edition
Price Rs.
Published by

- Aap k liye                                                                            
- Sanskrit & Hindi
- Dr. Anjani Kumar Mishra
- 978-93-81564-72-1
- 2016
- 125/-
- Suruchi Kala Prakashan, Varanasi

Book Name
Subject
Writer
ISBN    
Edition
Price Rs.
Published by

- Sanskrit  Shahitya K Pramukh Natakkar                       
- Sanskrit
- Sneha
- 978-93-81564-46-2        
- 2016
- 165/-
- Suruchi Kala Prakashan, Varanasi

Book Name 
Subject
Writer
ISBN    
Edition
Price Rs.
Published by

- Sanskrit  Shahitya K Pramukh Kavi                                 
- Sanskrit
- Sneha
- 978-93-81564-67-7        
- 2017
- 175/-
- Suruchi Kala Prakashan, Varanasi

Book Name
Subject 
Writer
ISBN

First Edition
Second Edition      
Price Rs.
Published by

- Bhattnayak mat ka Paschatya Chintan me Avdan (Shamy-veshmy)        
-  Sanskrit                                                      
Dr. Nageshpati Triphati
- 978-93-81564-58-5

- 2010
- 2015           
- 250/-
- Suruchi Kala Prakashan, Varanasi

Book Name
Subject                                         
Writer                                         
ISBN

First Edition
Second Edition   
Price Rs.
Published by

- Kavi Shiksha Kavya-Sarchana
- Sanskrit                                                                            
- Dr. Nageshpati Triphati                                          
- 978-93-81564-54-7

- 2008     
- 2014          
-  250/-
-  Suruchi Kala Prakashan, Varanasi